نمی گویم همه کسانی که سیبستان را خواندند نظرشان را گذاشته اند اما اگر بر اساس نظر کسانی که به خود زحمت نوشتن داده اند نظری به دست آورم این خواهد بود که: مردم اندر حسرت فهم درست! تنها چند نفری معدود تا آستانه منظور آمده اند اما از درگاهی دیگر و به میانه و مرکز نرسیدند. حیف! بنده خدا این یکی که آمده آمار بازدید ها را چک کرده و فکر کرده چه منتی گذاشته سر من این اخوی ناتنی نشسته-در-تورنتو که لینک داده. فکر کرده بازی است. بازی آمار و شمار و مشتری. من دوست داشتم ۱۰۰ خواننده داشتم و همه شان جدی بودند در خواندن و نوشتن. ۱۰-۲۰ خواننده داشتم و همه مان اهل بحث و یقه گیری و نکته سنجی بودیم. ما هنوز که هنوز است از خوان نعمت آن چهار تن که یکی شان هدایت بود می خوریم. کاش ۴ خواننده داشتم. همچون برادر تنی. 

یعنی واقعا منظور من روشن نبود؟ فکر کردید دلقک شدم شماها بخندید؟

نظرات

نظر