مراسم تشییع قربانیان سقوط هواپیما -تهران خبرگزاری مهر
در تشییع قربانیان مظلوم و جوان سقوط هواپیما، یکبار دیگر مردم ما نشان دادند و همه ما که آنجا بودیم که ما به طور طبیعی در حمایت از مظلومان برانگیخته می شویم. این خصلت مهم و ارجمندی از فرهنگ ماست. اما با همین قدرت به دنبال احقاق حق نمی رویم. نگران حقوق پایمال شده مظلومان نمی شویم. می گوییم تقدیر بود. به دنبال تقصیر نمی گردیم. ما مردم جماعت، مردم خدا و قیامت ایم. کار را به خدا واگذار می کنیم و عقاب الهی. می دانیم که به کنه حادثه نمی رسیم. ابزارش را راهش را دانش و فرهنگ اش را نداریم. آسان گول می خوریم. مومنان ایم. دلمان نمی خواهد کسی را بدنام کنیم. از حق خود و حق مظلوم می گذریم. همه را به جهانی دیگر واگذار می کنیم. ما  باورمندترین مردم به قیامت ایم.

پی نوشت:
در حاکمیت تقدیر به دنبال تقصیر گشتن

نظرات

نظر