گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولیک
عاشقی گفت که تو بنده بر آن می داری

نظرات

نظر