اجتماع دوستداران گنجی در برابر بیمارستان میلاد
از مجموعه عکس های خبرگزاری فارس در ایرانیان. من برای مردمی که آنچه را می خواهند، بی واهمه و  آشکار می گویند سخت احترام قائل ام. این میلاد نسل تازه ای است. صدایی تازه که باید پیش از آنکه دیر شود شنید. آنها امروز اندک اند. اما فردا می تواند روز دیگری باشد. من برای آنها که به جای امضا اقدام می کنند احترام قائلم. برای آنها که امضاشان اقدام است احترام قائلم. من برای آنها که راه اقدام را می شناسند و خشونت را با خشونت پاسخ نمی دهند احترام قائلم. من شمع گنجی را روشن می بینم. 

نظرات

نظر