صحنه ای از کلیپ یه شب مهتاب
کلیپ زیبایی از کامیار هوبخت روی صدای فرهاد و شعر شاملو: یه شب مهتاب

پس نوشت:
پیشنهادهایی برای چگونگی همراهی با اکبر گنجی

نظرات

نظر