مراسم خاکسپاری پاپ ژان پل دوم - نمای دور - عکس برگرفته از بی بی سی
سهم ایرانی در نقطه مرکزی جریان خاکسپاری – بهشت قالی ایران:

بهشت قالی ایرانی زیر تابوت پاپ - عکس از گتی ایمجز
می دانم که ایتالیا از مراکز فروش قالی ایرانی است و دلم گواهی می دهد که این قالی هم قالی ایران است. حال یا از قالی های واتیکان یا از قالی های اهداشده بازرگانان ایرانی ایتالیا به این مراسم. کسی خبر بیشتر داشته باشد خوشحال می شوم برای سیبستان یادداشتی بگذارد. عکس نمای نزدیک از Getty Images و نمای دور از بی بی سی

نیز:
خاکسپاری پاپ و تلویزیون ایران –
فرصت هایی که بسادگی از دست می رود؛ وحید پوراستاد. به نظر من این نشانه دیگری از دوگانگی مزمن در سیاست های ایران است: از سویی خاتمی در مراسم شرکت می کند و از سوی دیگر رسانه دولتی همان مراسم را عملا سانسور می کند. خب شاید هم مشکلش با پاپ نباشد با خاتمی باشد!

نظرات

نظر