روشن کردن یک شمع بهتر از نفرین کردن تاریکی است.

– در باره چگونگی روشن کردن شمع عفو بین الملل ( که در نشانه یا لوگوی عفو بین الملل بازتاب یافت) از زبان بنیانگذار آن که بتازگی درگذشت. اصل این کلمات چینی است.

نیز:
ادعای مشعلداری و حقیقت شمع افروزی،
مسعود بهنود:
روزگاری یکی از هم نسلان من [ که رفت و چریک شد و جان بر سر این کار گذاشت] تحت اثر فردید نیمه دیوانه ای که فیلسوف نیمه دیوانگان بود، افتاده بود به این فکر که راه و رسم جهان دیگر کند. خسته می کرد هر که را با او همسخن می شد، مانند استادش. روزی بودم و شنیدم که استاد عبدالله خان شیبانی زنده یادش، که از شور و شر این شاگرد دانشگاه تهران با خبر بود به دوست ما گفت بیا و این انجمن هنر دانشکده تان را در دست بگیر و سامانی بده تو که شور و ذوق داری، جهدی کن و کمک از دانشجویان بگیر و برنامه بگذار و خودی نشان بده و جهان را از همین اتاقک درست کن. آن دوست ما نگاهی به آن استاد فرزانه کرد یعنی که سیمرغ را می خواهی به قفس گنجشکان در اندازی. شرم باد از غیرتم.


 

نظرات

نظر