عجیب ترین صحنه ای که می شود تصور کرد جمع شدن یهودیان در خارج بیمارستانی است که در آن یاسر عرفات در حال احتضار است تا برای او دعا بخوانند. همه شنیدیم و دیدیم که یهودیان آبادی های به زور ساخته شده در مناطق فلسطینی در مرگ عرفات شادمانی کردند و مهمانی دادند و رقصیدند. در خود اسرائیل یک هفته ای که او در احتضار بود به شوخی و لطیفه ساختن با مرگ عرفات گذشت. آریل شارون هم مثل اینکه بردن نام عرفات گناه کبیره باشد حتی حاضر نشد در یادکرد مرگ او از او اسم ببرد و فقط گفت اتفاقی که افتاده نقطه عطفی تاریخی می تواند بود اگر… و همان اگرهای همیشگی.

اما یهودیان همگی چنین نیستند. خداترسانی هم در میان آنها هست که به چیزی فراتر از نژادپرستی مذهبی و ایدئولوژی های قرون وسطایی فکر می کنند. آنها گروه بسیار فعالی هستند که خود را ضدصهیونیسم می خوانند. موشه هرش از مقامات ارشد روحانی آنهاست که سال گذشته در رام الله به دیدار عرفات رفت تا به او بگوید همه یهودیان مثل شارون فکر نمی کنند:
عرفات و خاخام ضدصهیونیست
و این هم گروهی از همین یهودیان اومانیست و ضدصهیونیست که در هفته گذشته در خارج بیمارستان پرسی پاریس جمع شده بودند و برای عرفات دعا می خواندند و شمع روشن می کردند:
یهودیان ضدصهیونیست برای عرفات دعا می خوانند

شمع روشن کردن یهودیان برای عرفات در خارج بیمارستان پرسی در پاریس
در جستجو برای عکس های بالا این عکس را هم یافتم. یهودیان را از نگاهی دیگر دیدید. عرفات را هم از نگاهی دیگر ببینید. این تصویر انسانی یک رهبر مسلمان است:بدون شرح - عکس از رویتر
پیوندها:
سایت تورات واقعی، یهودیان در برابر صهیونیسم ( Jews Against Zionism )؛ یهودیان ضدصهیونیست برای بهبود عرفات دعا می کنند در: IslamicAwakening و نیز: PalestineChronicle؛ شرح دیدار موشه هرش خاخام ضدصهیونیست با عرفات در سایت یهودیان متحد در برابر صهیونیسم: Neturei Karta
 

نظرات

نظر