منوره و روشنه مادر و دختر تاجیک هر دو در کار طراحی لباس اند. روشنه البته از مادر آموخته است و حالا در دانشگاه طراحی می خواند. با کمک مادرش و با حمایت سازمانهای بین المللی فعال در تاجیکستان تا حال دو نمایشگاه مد در دوشنبه برپا کرده است. در اینجا برای من با دو بادبیزن از کارهای دستی خودش برای دانشگاه مدل شده است:


روشنه طراح لباس تاجیک


مادر مرا به اتاق کار روشنه می برد تا کارهایش را نشان دهد. اینها همه اتودهای او برای لباس های تازه اند:منوره رزیوا طراح لباس تاجیک


یکی از آنها را از نزدیک ببینید:


طرح لباس از روشنه و منوره


و بعد چای هست و میز چیده تاجیکانه. گربه سفید هم می آید:


در دیدار با منوره رزیوا


فرهنگ لباس تاجیک بسیار رنگها و طرح و تازگیها دارد برای مد امروز در جهان. باید راهی برای معرفی آنها به نمایشهای مد اروپا باز کرد. بقیه راه را خود می روند. من بی گمانم. (عکس از: مهدی جامی. بازچاپ عکسها به هر صورتی بدون اجازه کتبی نقض حقوق مولف خواهد بود.)

نظرات

نظر