خیابان رودکی، دوشنبه
و اینهم از مشغولیت امشب. از مجموعه درختان دوشنبه که برای ۸۰ سالگی این شهر کار کرده ام.

نظرات

نظر