گردم ز خمار نرگس ات مست
مستانه کشم به سنبل ات دست
بر هم شکنم شکنج گیسوت
تا گوش کشم کمان ابروت
بر نار برت شکست گیرم
سیب زنخ ات به دست گیرم

اثر استاد آغداشلو


رقم رضا عباسی سنه ۱۳۰۹ مشق آیدین؛ از ساحه اینترنتی استاد آیدین آغداشلو

نظرات

نظر