مراقب باش
از اندازه بیش
نزدیکتر نیایی
ترسم که بسوزانی
سرپناه سکوت مرا

اما چندان دور نیز مرو
(برایت دلتنگ می شوم)
بدون تو
آتشی نیست
و من غرق می شوم
در لجه های تاریکی

ترجمه از : به زبانی بیگانه

نظرات

نظر