دوست نادیده ای که مطلب برنارد لوئیس را دیده است این نقد مفصل از انیس شیوانی را در سایت کانترپانچ برایم با ای-میل فرستاده است. خواندن سایت های منتقد آمریکا و رایزنان سیاست هایش می تواند هجوم رسانه ای ایده های سست بنیاد را با ارائه نوعی دگر دیدن ماجرا تا حدودی مهار کند. من ضعف هایی را که ما ملت های مسلمان به آن دچاریم انکار نمی کنم ولی ترجیح می دهم به تحلیل دانشگاهیان غربیان که معمولا رایزنان سیاسی هم هستند به دیده تردید و نقد نگاه کنم هر تحلیلی که بر بنیاد تحقیر ما استوار شده باشد باطل است چنان که اگر حس کنی دارد هندوانه زیر بغلت می گذارد.

نظرات

نظر