سخن چون سیب باید که رسد. شتاب کار عادت است.این خلاف عادت.

نظرات

نظر