آزادی نزدیک به مطلق!
(برای کی؟)

احمدی نژاد: من با بگیر و ببندها مخالفم، ما هیچ برخوردی با مطبوعات نکرده ایم.
سه شنبه، بیست و هفتم بهمن ماه هشتاد و هشت، نهاد ریاست جمهوری ایران.

تعدادی از نشریات توقیف یا لغو امتیاز شده در چند سال اخیر:

– هفته نامه ی ایران دخت
لغو امتیاز؛ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی اعتماد
تاریخ توقیف؛ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی فرهنگ آشتی
لغو امتیاز؛ ۲۸ دی ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی اندیشه نو
تاریخ توقیف؛ ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی حیات نو
تاریخ توقیف؛ ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی سرمایه
لغو امتیاز؛ ۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی اعتماد ملی
تاریخ توقیف؛ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی صدای عدالت
لغو امتیاز؛ ۵ مرداد ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی کلمه ی سبز
تاریخ توقیف؛ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی یاس نو
تاریخ توقیف؛ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

– روزنامه ی کارگزاران
تاریخ توقیف؛ ۱۱ دی ماه ۱۳۸۷

– هفته نامه ی شهروند امروز
تاریخ توقیف؛ ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۷

– ماهنامه ی ارژنگ
لغو امتیاز؛ از آبان ماه ۱۳۸۷

– روزنامه ی آینده نو
لغو امتیاز؛ از مهر ماه ۱۳۸۷

– ماهنامه ی هفت
لغو امتیاز؛ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶

– ماهنامه ی عصر پنج شنبه
لغو امتیاز؛ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۶

– ماهنامه ی زنان
لغو امتیاز؛ ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶

– روزنامه ی شرق
تاریخ توقیف؛ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۶

– روزنامه ی مشارکت
لغو امتیاز؛ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۶

– روزنامه ی هم میهن
تاریخ توقیف؛ ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۶


برگرفته از: کافه رستریتو
 

نظرات

نظر