روی جلد ترجمه شازده احتجاب
دوست نازنین من جیمز باکن نویسنده، پژوهشگر و مترجم ایراندوست و دقیق و پرکار بریتانیایی سرانجام پس از یکی دو سالی کار کردن بر سر این متن دشوار ترجمه آن را منتشر کرد. ترجمه شازده احتجاب گلشیری به انگلیسی بی هیچ تعارف حادثه ای است در معرفی ادب معاصر ایران به دنیای انگلیسی زبان. مشخصات کتاب را می نویسم تا اهل فن راحتتر آن را پیدا کنند. در باره ارزش های کار خوشتر آن است که دیگران بگویند. اما بگویم که جیمز باکن یکی از بهترین و پاکیزه ترین نثرهای ادبی انگلیسی را می نویسد. آخرین رمان خود او جای خوبی برای مردن یا در آمریکا: عروس ایرانی  تنها رمان انگلیسی زبان در سی ساله اخیر است که داستانش یکسره در ایران می گذرد. 

The Prince
Hushang Golshiri
Translated by James Buchan
Harvill Secker
London 2005

عکس روی جلد هم از عکس های قدیمی ایران است و کار آنتوان سوروگین

نظرات

نظر