رنجهای جان بازی
عکس از ایسنا
مردی که پا ندارد.


مردی که شادی ندارد.

عکس از ایسنا
مردی که جوانی ندارد.

… من جان بازی را از شهادت برتر می دانم.  

* عکس ها از ایسنا

نظرات

نظر