عکس از مهدی جامی
مکاشفه؛ از مجموعه زندگی در مرگ

نظرات

نظر