چهره های اسلام


مسجدی در ساحل – از سایت تازه تاسیس هنرهای اسلامی (از طریق علیرضا دوستدار)؛ جای این سایت در سایتهای فارسی خالی بود. چقدر از چهره های اسلام زیر خشونت افراطیون پنهان است …

نظرات

نظر