برای تفریح سالم

کاش در دوشنبه بودم. آنجا هم زندگی است هم تفریح. بهتر از هنر چه تفریحی؟ و بهتر از دیدن یاران و شنیدن هفت قرائت فلک در نمایش هفت دادران (برادران):

هفت دادران
هفت دادران
هفت دادران
و این هم شیخنا استاد دولتمند خال مردی که فلک را احیا کرد و به گوش جهان رساند. مردی مردستان از روستاهای ختلان. بر دستانش بوسه باد:
 هفت دادران
برای دیدن عکس ها و خواندن گزارشی از نمایش هفت دادران: زرینه خوشوقت

اگر حوصله داشتید فایل های آسیای میانه سیبستان را هم ببینید. نداشتید به اینجا سر بزنید: دانی کجاست جای تو؟ خوارزم یا خجند و این یکی: طیف رنگین صداهای آسیای میانه

نظرات

نظر