بی عنوان از فاطمه فراهانی
سه دوره از کارهای فاطمه فراهانی در سه گالری از سایت شخصی او گردآمده است. تابلوی برگزیده من یکی از کارهای او در گالری سوم است که کارهای جدیدتر او را نشان می دهد و شادتر است. ولی به طور کلی گرچه دستش روانتر و نقش ها پخته تر شده اند در طول این سه دوره، اما اندوه رنگ ها سر جای خود هست. و سبک اصلی اوست. روایتی محزون از جهان از چشم زنی ایرانی.

نظرات

نظر