مرگ یک دوره
آن بنکرافت
آن بنکرافت تمثال (icon) یک دوره بود. خودش از اینکه فیلم “فارغ التحصیل” The Graduate  او بر زندگی و آثار و تصویرش سایه انداخته است راضی نبود ولی اگر همین فیلم هم نبود او به شهرتی که به آن رسید نمی رسید و در میان انبوه برندگان اسکار -که پیش از این فیلم گرفت (۱۹۶۲)- گم شده بود. هم فیلم از آثار جسورانه و به یاد ماندنی سینما ست و هم ترانه های فیلم درخشان و جاودانی است. یک دلیل دیگر برای اهمیت دهه ۶۰ در تاریخ فرهنگ غرب. فیلم هایی که نمونه یک دوره باشند زیاد نیستند. فارغ التحصیل تاریخ نو فرهنگ و اخلاقیات آمریکا را درست در یک پیچ تند ثبت کرده است: عصر گذار از معصومیت. گذاری برای آمریکا و برای سینما.   

نظرات

نظر