عکس از مهرانه آتشی
اگر خطا نکنم این مجموعه عکس از زورخانه که در ایرانیان دات کام آمده است تنها مجموعه ای است که یک زن عکاسی کرده است. مهرانه آتشی که اصرار داشته در همه عکس ها رد پایی از خود در حال عکاسی باقی بگذارد و در بعضی عکس ها با گذاشتن خود و مردان باستانی کار در یک کادر کاملا بر این نظر صحه گذاشته، در مجموع “سکسی” ترین عکس های زورخانه ای را عرضه کرده است. فکر می کنم دلیل اش آشنایی زدایی قوی حضور زنی جوان و جسور در گود زورخانه است. عکس هایی که بعدها زنان دیگر از همین موضوع بگیرند اینقدر آشنایی زدایی نخواهد داشت و به همین نسبت از جذابیت کمتری برخوردار خواهد بود. برای من این عکس ها نمونه ای روشن از جسارت زنان ایرانی است که در هر عرصه ای به تابوشکنی رو کرده اند. در عین حال، مردان لوطی شهر ما هم نشان داده اند که از روحانیون فیضیه به قالب شکنی نزدیک ترند و  با همه سنتگرایی مردان طبیعی تری هستند؛ چرا که یلدا معیری به فیضیه راه نیافت ولی مهرانه آتشی به زورخانه راه یافت.

نظرات

نظر