روی جلد نوشتن با دوربین

نوشتن با دوربین حاصل دو سال مداومت در برابر بداخلاقی های ابراهیم گلستان منتشر شد! به پرویز جاهد و صبوری اش برای انجام این مصاحبه نفسگیر و به دست چاپ سپردن آن تبریک می گویم.

در باره این کتاب نگاه کنید به خشت و آینه

نظرات

نظر