اگر چراغی دست مردم نمی دهیم…
شمعی روشن کنیم
… کم از آنیم که شمعی روشن کنیم؟

عکس: بی بی سی

نظرات

نظر