سیمین بهبهانی - عکس از مهدی جامی
سیمین و شعر طلایی او در لندن. بانویی که امروز در جایگاه شاعر ملی ما ایستاده است. من سعادتمند بودم که توانستم در مجلس شعرخوانی اش باشم و بشنوم و بازیگوشانه از او دهها عکس بگیرم.

نظرات

نظر