فناتیک های واشنگتن یا فناتیک های تهران و قم؟
عکس از جهانشاه جاوید
جهانشاه جاوید در مجموعه ۴۰ عکس-نوشته درخشان خود که پر از نکته بینی های ظریف است می نویسد: بوش وقتی که چندان هم دارای اعتماد به نفس نبود حمله به افغانستان را آغاز کرد و پس از آن به عراق را. حالا که در دور دوم ریاست جمهوری اش اعتماد به نفس یافته و می داند چه می کند و واکنش دنیا را هم سنجیده است و نیروهایش هم در منطقه است حمله به ایران را می تواند با خیال راحت تر برنامه ریزی و اجرا کند. حمله ای که وقتی آغاز شد بی گمان دموکراتهای آمریکایی نیز از آن پشتیبانی خواهند کرد. بعد از انتخابات عراق صحنه عوض شده است و دیگر آمریکایی ها تصویری منفی از حضور کشورشان در عراق ندارند. اما برای ما ایرانیان انتخاب میان آزادی و استبداد نیست که مطرح است. آنچه واقعا وجود دارد انتخاب بین فناتیک های واشنگتن یا فناتیک های تهران و قم است.

نظرات

نظر