آمریکا رهبری می کند اما کسی پیروی می کند؟
روی جلد نیوزویک برگرفته از سایت نیوزویک
خب این هم یک پرسش پرسیدنی از نیوزویک که می گوید زمانی که ملت ها از آمریکا دنباله روی می کردند گذشته است. حالا هر ملتی به دنبال راههای خاص خود است. هر استراتژیست هوشیاری این نکته نیوزویک را برای شناخت آینده روابط آمریکا و جهان کوچک نخواهد گرفت.

نظرات

نظر