پروژه عظیم شاهنامه شناسی دانشگاه پرینستون
برگرفته از تصویرهای شاهنامه در سایت پروژه شاهنامه
کمندی گشاد او ز سرو بلند
که بر مشک زانسان نپیچد کمند
خم اندر خم و ماز بر ماز بر
بر آن غبغبش ناز بر ناز بر (از داستان دیدار زال و رودابه که رودابه با فروافکندن گیسوان بلند خود از بام قصر خواست تا زال آن را کمند سازد و بر بام برآید. پهلوان بر گیسو بوسه زد و البته به راه خویش به بام برآمد. ولی شگفتا دعوت رودابه را! )

راستش را بخواهید از این سایت پروژه شاهنامه تا امروز هیچ خبری نداشتم! مایه تعجب خودم هم هست! ولی به راهنمایی سایت پرمایه بیاض که به متون اسلامی و نسخ خطی اختصاص دارد این سایت را از مجموعه سایت دانشگاه پرینستون یافتم ارشمیدس وار! اعجاب مرا برانگیخت. تصویرهای عالی از نقاشی های شاهنامه ای دارد و تقسیم بندی دقیقی از شاهان شاهنامه و تاریخ اساطیری ایران همراه با ترجمه مفصلی از شاهنامه به انگلیسی و خیلی چیزهای دیگر. اینترنت مثل سیاره ای شده است که مدام باید گوشه هاش را کشف کرد و ما همه شده ایم کریستف کلمب. این اصلا به دهکده جهانی که می گفتند شباهت ندارد!  

نظرات

نظر