مویه بر وطن محبوب

دانش آموزان در آتش - عکس از روزنامه شرق
آیا وزیر آمارى از دانش آموزانى که همه روزه به مناسبت هاى سیاسى و براى پر کردن سالن هاى سخنرانى خالى با اتوبوس هاى عهدبوق از مدارس اعزام مى شوند، در دست دارد و اگر خداى نکرده اتفاقى براى این دانش آموزان بیفتد چه کسى مسئولیت آن را مى پذیرد؟ در همین حادثه چرا معاون وزیر وقتى که از استاندارد بودن مدرسه سفیلان سخن مى گوید به این نکته اشاره نمى کند که ۴۰ درصد مدارس کشور مخروبه اند و نیاز به تعمیر و بازسازى اساسى دارند. معاون عمرانى وزیر «استانداردهاى موجود» را چه مى داند؟ واضح است که ساختمان مدارس با دیوارهاى بلند آجرى، راهروهاى طولانى، بدون داشتن سالن اجتماعات، فضاى ورزشى، فضاى سبز، سرویس هاى بهداشتى مناسب، فضاهاى پرورشى، فضاهاى رفاهى متناسب با سرانه دانش آموزى با استانداردهاى روز دنیا فاصله اى بعید دارند.
دانش آموزان در آتش- عکس از روزنامه شرق
از صفحه اول شرق ۲۶ دی ماه ۱۳۸۳ در انعکاس خبر سوختن بچه های سفیلان در آتش مدرسه

نظرات

نظر