اگر آیت الله سیستانی گاندی عراق شود… : امروز آیت الله سیستانى که در جایگاه بى بدیل مرجعیت شیعیان عراق قرار گرفته است، موقعیت منحصر به فردى دارد که مى تواند سرنوشت آینده عراق را رقم بزند. فشارهایى که این روزها از هر جهت بر او وارد مى شود نشان از تاثیرگذارى و نفوذکلام آیت الله در میان شیعیان عراق و حتى بسیارى از اهل سنت دارد.

درخواست خویشتندارى آیت الله سیستانى و دیگر مراجع عراق از شیعیان در مقابل بمب  گذارى هاى اخیر کربلا و نجف از وقوف آیت الله به شرایط حساس و تاریخى عراق حکایت مى کند. آیت الله سیستانى مى تواند در این شرایط با حرکت گاندى وار خود سنگ بناى عراقى را پایه گذارى کند که کشور همه عراقى ها اعم از شیعه و سنى، کرد و عرب، ترکمن و آشورى باشد و در عین حال آنها وى را رهبر خود بدانند و نه صرفاً کسى که در جایگاه مرجعیت تنها مصالح شیعیان را در نظر مى گیرد.

شیعیان عراق امروز در معادلات عراق دست برتر را دارند و طبیعى است که در چنین شرایطى که چشم انداز آینده پس از انتخابات براى آنها مطلوب است، از این که قاعده بازى به هم بخورد، سودى نبرند. از این جهت بهترین گزینه براى آنها، ایجاد شرایط و زمینه هاى ثبات و امنیت براى برگزارى مطلوب انتخابات است.

بمب گذارى ها و خشونت هایى که این روزها جامعه شیعه را هدف قرار داده است، هدفى جز ایجاد جو احساسات در میان شیعیان و به راه  انداختن جنگ بدون برنده شیعه، سنى ندارد. شیعیان و در راس آنها آیت  الله سیستانى ضمن آن که در این روزها مى کوشند از دامى که بر سر راه آنها گسترده شده راحت به مقصود برسند باید تلاش کنند با دادن تضمین هاى لازم به مسلمانان اهل سنت از کشانده شدن آنها به سمت گروه هاى وهابى و رادیکال جلوگیرى کنند.

چنانچه آیت الله سیستانى بتواند جامعه شیعه را تا روز انتخابات در فضاى خویشتندارى و دورى از خشونت نگه دارد، مى توان امیدوار بود که عراق خطر جنگ داخلى را از سر بگذراند و به دوران ثبات و امنیت در سایه دموکراسى پا بگذارد.

گاندى اگرچه توانست پایه گذار هندى باشد که مهمترین ویژگى آن دموکراسى بى نظیر آن است ولى هم از جان خود در این راه مایه گذاشت و هم نتوانست از تجزیه کشورش جلوگیرى کند، اما آیت الله سیستانى در شرایطى قرار گرفته که دموکراسى، روادارى مذهبى و تمامیت ارضى عراق به هم گره خورده و حضور نظامى آمریکا هم مزید بر علت شده است. شکست او در حفظ هر یک از این دستاوردها مى  تواند دیگرى را هم بر باد دهد. چون خودگامگى سیاسى، سرکوب دینى و جدایى طلبى در ژرفاى تاریخ این سرزمین ریشه دارد.

از نوشته مهران کرمی در: روزنامه شرق

نظرات

نظر