بچه های خجند- عکس از مهدی جامی
بچه های خجند – از مجموعه بچه های تاجیکستان (منتشر نشده)، عکس از مهدی جامی

نظرات

نظر