وبلاگ و خود درمانی: در روانشناسى جدید، گفته مى شود که بازگو کردن درون براى روانپزشک بهترین وسیله براى کشف نارسایى ها و پیدا کردن راه براى زدودن کاستى هاى روانى است. اصولاً طرح «ناخودآگاه» به صورت آگاهانه است که مى تواند درمان ساز باشد.

این درمان به قول ژاک لاکان مى تواند تنها از طریق «گفتمان» و «گفت وگو» به دست آید. وبلاگ را مى توان یکى از بهترین بستر هاى غیر سازماندهى شده گفتمان هاى پراکنده در جهان معاصر دانست که مى توانند به یک «درمان عمومى» تبدیل شوند.

یکى از مشکلات عصر جدید نبود گوش هاى کافى براى شنیدن صدا هاى درونى انسان است. صداهایى که گاهى به گلوله اى تبدیل مى شوند که اگر نه دیگران، حداقل صاحب آن را مى توانند مورد هدف قرار دهند. این صدا ها اگر در درون زندانى شوند در بهترین حالت، به دردهایى تبدیل مى شوند که مى توانند عملکرد انسان در زمینه هاى مختلف را تحت الشعاع قرار دهند.

هر مقدار این صدا ها بتوانند به فضایى دمیده شوند که پژواکى هر چند محدود ایجاد کنند به دریچه اى تبدیل مى شوند که خانه درون را با فضاى بیرون مرتبط مى سازند و حالتى از روانشناسى خودآگاه که محصول ریختن تصورات درون در فضاى بیرون آزاد است به وجود آورند که گونه اى از «خود درمانى» است. ( نقل از حسن بشیر: وبلاگ، سلام اینترنتی، شرق)

نظرات

نظر