انتخابات ریاست جمهوری یا پادشاهی: انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان پدیده تازه ای است. هنوز بسیاری از مردم این کشور، از رییس جمهور به نام “پادشاه” نام می برند، و انتقال قدرت برای آنها همچنان مفهوم “پادشاه گردشی” دارد.

بعضی از مردم اطراف و روستاها، هنگامی که در برابر پوسترهای تبلیغاتی نامزدها می ایستند، اولین چیزی که به نظرشان می رسد این است که آیا این تصویر به یک پادشاه شباهت دارد یا خیر.

آنچه برای مردم بیشتر جالب توجه است، نحوه تبلیغات نامزدها و پوسترهایی است که تاکنون همانند آنها را در شهرها و روستاهایشان ندیده اند. (نقل از: تبلیغات مدرن انتخاباتی در جامعه سنتی، بی بی سی فارسی)

نظرات

نظر