از مجموعه سیمرغان کار استاد جلیل رسولی
برای مهدی کاتب کتابچه به بهانه زادروزگان او  و به یاد نمایشگاه شگفت آثار استاد جلیل رسولی در موزه هنرهای معاصر تهران که هنوز عطرش در دماغم تازه است. مرغی از مرغان مبارک عرش نشین، طیری از طیور. با آرزوی منطق بلند برای مهدی. با دوستاری و مهر – اهالی سیبستان و باغات حومه   ( نقاشیخط استاد رسولی از: ققنوس)

نظرات

نظر