دهقان جوانی از منطقه فقیرنشین فتور برای مزرعه کود می برد - عکس از رامین فرارون (فیض آباد افغانستان) در سایت بی بی سی فارسی

نظرات

نظر